Yhdenvertaisuusperiaate hallintolaki

Hallintolaissa säädetään hyvän hallinnon perusteista. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvän hallinnon periaatteita.

Yhdenvertaisuusperiaate hallintolaki

Näitä teemoja tarkastellaan suhteessa uuteen hallintolakiin. Yhdenvertaisuusperiaate edellyttää johdonmukaisuutta. Hallituksen esitys Eduskunnalle hallintolaiksi ja laiksi hallintolainkäyttölain.

Hyvän hallinnon toteuttamisen perusteena on mm.

Yhdenvertaisuusperiaate hallintolaki

Kunta on velvollinen noudattamaan yhdenvertaisuusperiaatetta sekä. Hallinnon oikeusperiaatteita sisällytettiin hallintolakiin viisi kappaletta; yhdenvertaisuusperiaate, suhteellisuusperiaate, objektiviteettiperiaate,.

Yhdenvertaisuusperiaate hallintolaki

Yhdenvertaisuusperiaate suunnittelutarveratkaisussa. Niemivuo, Matti – Keravuori-Rusanen, Marietta – Kuusikko, Kirsi: Hallintolaki. Hallintolakiin sisältyvän määritelmän mukaan asianosaisella tarkoitetaan.

Euroopan yhteisön perustamissopimus sisältää yleisen yhdenvertaisuusperiaatteen. Hallintolain (6 §) mukaan viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Yhdenvertaisuusperiaate ankkuroituu perustuslain 6 §:ään, jonka mukaan ”ihmiset ovat. Hallintolain 6 § konkretisoi yhdenvertaisen kohtelun vaatimusta. Keskeiset periaatteet sisältyvät verotusmenettelystä annettuun lakiin ja hallintolakiin. Verotuksen toimittamisen yhteydessä sovelletaan.

Download "Yhdenvertaisuusperiaate suunnittelutarveratkaisussa ja kaavaan.

You may also like