Vesilaki 2014

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Vesilaki ohjaa vesien käyttöä ja rakentamista. Aluehallintovirasto (AVI) käsittelee vesilain mukaisten vesitaloushankkeiden lupahakemukset sekä eräitä vesilain.

Vesilaki 2014

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Vesilain muutokset ja lupatarpeet viljelijän kannalta. Aluehallintovirastolle sähköinen ympäristö- ja vesilupien hakupalvelu (Avi.fi 11.7.2014).

Vesilaki 2014

Vesilailla säännellään vesitaloushankkeiden lupa-asioita. Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotuksen vesilain käyttöoikeussääntelyn uudistamiseksi.

Vesilain 2 luvun 13 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna vähäisenä rakennelmana pidettiin merialueella 12 metriä pitkää ja 2,4 metriä.

Vesilaki 2014

ELY-keskus ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa tarkempia ohjeita tai kehottaa ilmoittajaa hakemaan 30 vuorokauden kuluessa vesilain. Pysyvä käyttöoikeus vesilain mukaisissa hankkeissa. Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2014 ja. Suomen vesilailla vuodelta 1961 tarkoitetaan vesioikeuden tärkeimpänä perustana ollutta 19.

Vesilaki 2014

Uusi vesilaki astui voimaan vuoden 2012 alusta.

Vesilain (= VL) 6 luku käsittelee ojitusta ja vesilain 19 luku ojitustoimitusta. OPAS 3 2014 Opas ojitusyhteisölle uoman kunnossapito- ja. Haitan poistaminen (ruoppaus, niitto), vesilaki 2:6 §.

You may also like