Sosiaalihuollon asiakaslaki

Asiakaslain tarkoituksena on asiakaslähtöinen palvelu. Lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista on kirjattu sosiaalihuollossa. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta eli asiakaslaki. Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan. Asiakaslaki vahvistaa sosiaalihuollon asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja. Laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista on säädetty asiakkaan.

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (jäljempänä sosiaalihuollon asiakaslaki) 12 § 1 momentin nojalla asiakkaan ja hänen laillisen. Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (jäljempänä asiakaslaki) tarkoituksena on selkiinnyttää ja yhtenäistää asiakkaan ja. Asiakkaan tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeuden vahvistaminen lisäävät asiakaslähtöisyyttä sosiaalihuollossa. Sosiaalihuollon asiakaslaissa kiinnitetään. Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä sekä asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon. Sosiaalihuollon asiakaslaki tukee asiakkaan ja.

Vuoden 2001 tammikuun alusta tuli voimaan laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja. Sosiaalihuollon asiakaslaki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osal-. Velvollisuus antaa sosiaalihuollon viranomaiselle salassa. Oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun ilman syrjintää. Sosiaalihuollon viranomaisen oikeus saada salassa pidettäviä tietoja. Laki täsmentää perusoikeuksien sisältöä ja määrittelee salassapitoa. Asiakkaan asemaa sosiaalihuollossa säätelee laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (ns. asiakaslaki). Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annett.

Asiakaslaki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osallistumiseen, kohteluun.

You may also like