Saamen kielilaki

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2003. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku.

Saamen kielilaki

Saamen kielen toimisto yhdessä kielineuvoston kanssa valvoo ja edistää saamelaisten kielellisiä oikeuksia ja saamen kielilain toteutumista. Niiden turvaamisesta säädetään kuitenkin erikseen. Saamen kielen käytöstä viranomaisissa on oma lakinsa.

Saamen kielilaki

Oikeudesta käyttää vieraita kieliä ja saada tulkin. Ensimmäinen saamen kielilaki vuodelta 1991.

Suomen lain mukaan saamelaisilla on oikeus käyttää saamea asioidessaan viranomaisten. Ongelmana on vähäinen rahoitus, joka kunnille on varattu kielilain. Saamen kielilaki ei toimi saamelaisten kotiseutualueen valtion ja kuntien virastoissa. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: Saamen kielilaki. Saamenkielisten kielelliset oikeudet on turvattu lailla: Perustuslaissa säädetään saamelaisten perusoikeudesta ylläpitää kieltä ja kulttuuria. LAUSUNTOPYYNTÖ SAAMEN KIELlLAIN KEHITTÄMISTARPEISTA.

Saamen kielten asemaa turvaa saamen kielilaki. Saamen kieliä opetetaan kouluissa ja yliopistoissa. Saamen kielilain toimivuudesta tehdyn selvityksen mukaan viranomaisissa on. Saamen kielilain uudistus ei ehdi nykyiseen eduskuntaan. Tarkoitus on kuitenkin saada uusi kielilaki voimaan vuoden 2004 alusta, sanoo. Uuden saamen kielilain mukaan saamelaisilla on asioidessaan saamelaisten kotiseutualueella valtion viranomaisissa ja kunnallisissa viranomaisissa oikeus.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi saamen kielilaki, joka korvaisi vuonna 1991 annetun lain saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa.

You may also like